Области рада

ЧИМЕ СЕ БАВИМО

Накнаде материјалне и нематеријалне штете свих врста, поступке у случајевима осигурања од аутоодговорности, као и других права осигурања, уговорног права, нарочито везаних за промет непокретности као и заштите свих других права прописаних у складу са Законом о облигационим односима.

Пружамо правну помоћ у радним споровима, споровима поводом штрајка, незаконитог отказа, накнаде зараде због неисплаћеног регреса, топлих оброка, накнаде зараде због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, споровима због мобинга и безбедности на раду, као и других спорова у складу са Законом о раду и Законом о државним службеницима.

Пружамо правну помоћ у прекршајном поступку, у случајевима издавања Прекршајног налога и Захтева за покретање прекршајног поступка, поднетих превасходно због прекршаја прописаних Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о оружју и муницији и Закона о јавном реду и миру.

Адвокатска канцеларија пружа правну помоћ у свим привредним поступцима, нарочито у поступцима регистрације оснивања, промена, брисања података привредних субјеката пред Агенцијом за привредне регистре, стечајним поступцима као и у поступцима принудне наплате потраживања од других привредних субјеката и правних лица.

Адвокатска канцеларија пружа услуге сачињавања уговора о промету непокретности, поступцима пред Службама за катастар непокретности, хипотекарним поступцима, као и у својинским и државинским споровима.

Сачињавање Споразума за развод брака, брачних уговора, уговора о издржавању. Пружамо правну помоћ и у поступцима ради издржавања, ради развода брака поренутих тужбом или предлогом за споразумни развод брака, поступцима у вези насиља у породици, самосталног или заједничког вршења родитељског права, лишења родитељског права као и другим поступцима у складу са Породичним законом.

Спровођење оставинских поступака, развргнућа наследничке заједнице, сачињавање завештања, уговора о доживотном издржавању, уговора о расподели имовине за живота као и других уговора у складу са Законом о наслеђивању.

Адвокатска канцеларија пружа и услуге у пореским поступцима у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, повраћај ПДВ-а за купца првог стана као и у поступцима ради ослобођења од пореза на пренос апслоутних права за купце првог стана, поступке у складу са Зaконом о порезима на имовину и Закону о порезу на доходак грађана, пружамо услуге пореског консалтинга.

Наш тим адвоката вам пружа правну помоћ у кривичним поступцима у вези преступа и кривичних дела прописаних Кривичним закоником, Законом о привредним преступима и Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.